Vyhledávání


Kontakt

Adali
Třinec, Svornosti 39, 73961

Párty stany a vybavení:
Staniek 732 989 593
Banas 734 838 906

Catering:
Pohorský 605180266E-mail: adali@volny.cz

PRONÁJEM STANŮ

01.01.2016 15:06

PRONÁJEM STANŮ

Všeobecné obchodní podmínky

Nájemní smlouvy

1.Výklad pojmů

1.1.   Pronajímatel  - ADALI sdružení podnikatelů, Svornosti 39, 739 61 Třinec

1.2.   Nájemce  - subjekt, který s pronajímatelem uzavřel nájemní smlouvu

1.3.   Smlouva – nájemní smlouva, která byla uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem ústně, písemně nebo v elektronické podobě.

1.4.    Předmět nájmu – stany a párty vybavení nabízené pronajímatelem a poptávané nájemcem.

1.5.   Nájemné - cena nájmu a dopravy, v případě nájmu stanů také včetně montáže, a demontáže, dohodnuté ve smlouvě v souladu s těmito podmínkami.

2. Platnost Všeobecných obchodních podmínek

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny nájemní smlouvy, mezi výše uvedenými stranami, ve kterých vystupuje Adali s.p.  jako pronajímatel a jsou ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění) nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi pronajímatelem a nájemcem. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto Všeobecné obchodní podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

3. Obecné zásady obchodního styku mezi pronajímatelem a nájemcem

3.1. K uzavření smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem dochází v okamžiku:

a)       podpisu písemné nájemní smlouvy nebo

b)      převzetím předmětu nájmu nebo

c)      písemným potvrzením nabídky pronajímatele nájemcem, nebo

3.2. Není-li dohodnuto jinak, je písemná forma splněna rovněž tehdy, pokud je učiněna emailovými zprávami. V takovém případě se považuje takový úkon provedený emailem za doručený druhé smluvní straně v den jeho odeslání, pokud nedojde současně k oznámení o nemožnosti doručení emailové zprávy. Písemnosti zasílané poštou či jinou zásilkovou službou jsou zasílány na adresy uvedené v záhlaví smlouvy či nájemcem potvrzené nabídky, pokud není dohodnuto jinak a doručeny v okamžiku jeho předání příjemci. V případě, že adresát  z jakéhokoliv důvodu zásilku na sjednané adrese nepřevezme, považuje se zásilka za doručenou třetím dnem od jejího odeslání.

4. Předmět nájmu

4.1.  Předmětem nájmu jsou stany, nebo párty vybavení, které byly jako předmět nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem sjednány některým ze způsobů popsaných v článku 3 těchto obchodních podmínek.

4.2. V případě, že předmětem nájmu jsou stany, je součástí plnění také montáž a demontáž těchto stanů.

4.3. Součástí předmětu plnění je i doprava předmětu nájmu na sjednané místo umístění.

5. Místo nájmu

5.1. Konkrétní místo nájmu je místo sjednané některým ze způsobů popsaných v článku 3 těchto obchodních podmínek.

5.2. Nájemce je povinen pro montáž předmětu nájmu zajistit povolení užívat veřejné prostranství, či prostranství ve vlastnictví třetích osob, pokud stany nebudou postaveny na prostranství v jeho vlastnictví. Zajištění těchto povolení je nezbytnou podmínkou pro provedení montáže párty stanu pronajímatelem.

5.3. Nájemce je povinen upravit podklad pro umístění předmětu nájmu tak, aby tento byl rovný, jinak je povinen uhradit pronajímateli náklady vzniklé s vyrovnáním terénu při montáži předmětu nájmu. Nájemce je dále povinen informovat pronajímatele před uzavřením smluvního vztahu, na kterém bude předmět nájmu montován (asflat, tráva, hlína, beton, štěrk, písek, štěrkopísek či jiné).

5.4.Bližší dispozice udělí pronajímateli před zahájením montáže předmětu nájmu osoba pověřená nájemcem uvedená ve smlouvě či potvrzení nabídky dle čl. 3 těchto obchodních podmínek.

5.5. Montáž/demontáž předmětu nájmu bude provedena jednou z osob pověřených pronajímatelem, která bude uvedena ve smlouvě či potvrzení nabídky dle čl. 3 těchto obchodních podmínek.

5.6. V případě, že nájemce změní konkrétní místo nájmu/montáže po zahájení montáže předmětu nájmu na původně určeném místě, není povinností pronajímatele tomuto požadavku vyhovět. V případě, že pronajímatel tomuto požadavku vyhoví, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vícenáklady spojené s montáží v jiném místě (demontáž a opětovná montáž byť části předmětu nájmu), a to v sazbě 260,- Kč za hodinu práce jedné osoby.

5.7. Pronajímatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a od montáže stanu z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek a nepříznivé meteorologické předpovědi. Především z důvodu síly větru a sněžení. 

6. Trvání nájmu

6.1. Konkrétní doba trvání nájmu se sjednává některým ze způsobů popsaných v článku 3 těchto obchodních podmínek.

6.2. Nájemce a pronajímatel se dostaví do sjednaného místa nájmu v konkrétní dobu sjednanou některým ze způsobů uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek, kde nájemce určí pronajímateli konkrétní polohu, kde má být předmět nájmu umístěn. V případě, že se nájemce do místa nájmu nedostaví ani do 30 minut po sjednané době setkání dle předchozí věty, je pronajímatel oprávněn z místa nájmu odjet, od této smlouvy odstoupit a nájemce je povinen uhradit pronajímateli odstupné ve výši 80% ze sjednané ceny nájmu, pokud se účastníci nedohodnou jinak. V případě, že se po nedostavení nájemce do místa nájmu v původně sjednanou dobu účastníci dohodnou na nové době setkání v místě montáže, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na dostavení se do místa nájmu případně náklady na čekání ve výši 260,- Kč za hodinu a osobu přítomnou v místě čekání.

6.3.O předání předmětu nájmu do užívání nájemci a o vrácení předmětu nájmu pronajímateli sepíší účastníci smlouvy předávací protokol. Nájemce je povinen dostavit se na výzvu pronajímatele k předání předmětu nájmu. Pokud se nájemce k předání nedostaví, má se za to, že předmět nájmu byl protokolárně předán bez jakýchkoliv vad okamžikem, kdy mělo dojít k předání dle výzvy pronajímatele. Nájemce je současně povinen dostavit se v termínu určeném smlouvou příp. dohodou účastníků k vrácení předmětu nájmu. Pokud se k vrácení předmětu nájmu nedostaví, má se za to, že souhlasí se skutečnostmi, které budou uvedeny v předávacím protokolu pronajímatelem.

7. Nájemné

7.1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli sjednané nájemné některým ze způsobů  uvedených v čl. 3 těchto obchodních podmínek.

7.2. Nájemné v sobě obsahuje také dopravu a případnou montáž a demontáž předmětu nájmu.

7.3. Cenu vyúčtuje pronajímatel po skončení doby nájmu fakturou - daňovým dokladem, která bude zaslána poštou na adresu uvedenou ve smlouvě nebo potvrzení nabídky. Ve faktuře - daňovém dokladu pronajímatel zúčtuje zálohy dosud poskytnuté nájemcem

7.4. V nájemném nejsou zahrnuty další služby, jako např. cena za dodávku elektrické energie, poplatek za užívání veřejného prostranství, odvoz odpadků, úklid a jiné.

7.5. Splatnost nájemného se sjednává některým ze způsobů popsaných v článku 3 těchto obchodních podmínek.

7.6. V případě prodlení nájemce s úhradou faktury  je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.

7.7. V případě sjednání splatnosti nájemného v plné výši při převzetí předmětu nájmu, je pronajímatel v případě neuhrazení nájemného řádně a včas odstoupit od smlouvy. Za škody způsobené nájemci odstoupením od smlouvy pronajímatel nenese žádnou odpovědnost.

8. Zákaz podnájmu

8.1. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele přenechat předmět nájmu k  užívání jiné osobě.

9. Odpovědnost nájemce

9.1. Nájemce nese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení předmětu nájmu po celou dobu nájmu, a to od okamžiku protokolárního převzetí od pronajímatele do okamžiku protokolárního předání pronajímateli. Nájemce je povinen v době převzetí předmětu nájmu tento prohlédnout a ihned při převzetí předmětu nájmu uplatnit vady předmětu nájmu, popř. jeho montáže. K později uplatněným vadám týkajících se stavu předmětu nájmu a jeho montáže se nepřihlíží. V případě, že v průběhu trvání nájmu se na předmětu nájmu, popř. jeho montáži objeví vady, které nebyly prokazatelně zjistitelné při předání předmětu nájmu a za které odpovídá pronajímatel, je nájemce povinen oznámit tyto vady pronajímateli bez zbytečného odkladu. V případě neoznámení vad zanikají práva nájemce z odpovědnosti za vady a nájemce je současně povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu.

9.2. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu “stany“ lze provozovat pouze v meteorologických podmínkách, kdy nenastane některá z těchto skutečností: 1) síla větru dosáhne či přesáhne 39 km/hod. (tzn. silný vítr) , 2) teplota překročí  –30 až +40 stupňů Celsia, 3) výška vodního sloupce deště překročí 50 mm, 4) dojde k pokrytí plachty střech stanu sněhem. Při dosažení či překročení těchto meteorologických limitů není možné stan užívat a nájemce se zavazuje zabránit jakéhokoliv užívání předmětu nájmu po dobu trvání těchto nepříznivých meteorologických podmínek. Jestliže síla větru dosáhne, či přesáhne 20km/hod. (dosti čerstvý vítr) nájemce je povinen uzavřít stan všemi bočnicemi a po použití vchodu do stanu vždy tento vchod uzavřít. Při nedodržení uvedených podmínek neodpovídá pronajímatel za škody vzniklé na tomto výrobku ani za škody, které by tento výrobek způsobil na majetku a zdraví osob. Současně je nájemce povinen přijmout taková opatření, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. 

9.3. Opravy, které se během užívání předmětu nájmu vyskytnou, zabezpečuje a provádí výlučně pronajímatel, a to na náklady nájemce. Potřebu provedení oprav je nájemce povinen pronajímateli včas oznámit.

9.4. V případě, že nájemce umístí (nalepí) na najatý předmět nájmu jakékoliv prvky reklamní grafiky (reklamní nálepky apod.), je povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s odstraněním těchto prvků ve výši  2.000,- Kč/ks + DPH.

9.5. Škoda spolu s náklady nutnými na opravu předmětu nájmu bude nájemci vyúčtována fakturou – daňovým dokladem.

9.6. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škody vzniklé na majetku nájemce či třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.

10. Odstupné

10.1. Nájemce je oprávněn v době od uzavření smlouvy či potvrzení nabídky do započetí montáže předmětu nájmu od této smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě je povinen uhradit pronajímateli odstupné ve výši 50% sjednaného nájemného.

10.2. Odstupné je splatné dnem právních účinků odstoupení od této smlouvy a pronajímatel je oprávněn započíst na svůj nárok na odstupné uhrazenou zálohu na nájemné. Pronajímatel vystaví nájemci na odstupné fakturu - daňový doklad.

11. Ostatní ujednání

11.1. V případě sporů plynoucích z uzavřené smlouvy budou tyto spory řešeny přednostně dohodou. Pokud dohoda nebude možná, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit se svým nárokem na věcně příslušný soud. Smluvní strany si v souladu s ust. § 89a o.s.ř. sjednávají, že soudem místně příslušným k řešení sporů vyplývajících z této smlouvy bude obecný soud pronajímatele.

11.2. Skutečnosti ve smlouvě nebo potvrzené nabídce nebo těchto obchodních podmínkách neupravené se řídí českým právním řádem.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

12.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi pronajímatelem a nájemcem ode dne 1.1.2016 se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

12.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší a nahrazují obchodní podmínky sjednané mezi smluvními stranami v minulosti.

 


https://party-stany.webnode.cz/party-stan/